O B V E S T I L O

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) se vsak uporabnik naših storitev, v primeru kršenja pravic, lahko ustno obrne na odgovorno osebo ordinacije (Iztok Križnar, dr.dent.med., tel. 04 202 64 80), v delovnem času ordinacije ali se obrne za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva)  na imenovano pristojno osebo:

Milena Šifrar-Kopač, dr.dent.med.,zobozdravnica: Tel. 04 236 46 10
Zobna ordinacija Milena Šifrar-Kopač, dr.dent.med., Gosposvetska 10a, 4000 Kranj

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:

– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
– morebitni predlog za rešitev spora.

Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.

Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je:
Avgust Rebič, prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj,Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, E-pošta: avgust.rebic@zzv-kr.si
Uradne ure: sreda od 12:00 do 20:00 in četrtek od 7:00 do 15:00
Tel. številka za naročanje: 04/ 201 71 09, sreda in četrtek od 13:00 do 15:00

 

Iztok Križnar, dr.dent.med.
Specialist stomatološke protetike                                                                Kranj, 1.4.2023